188Bet Com Cộng đồng thành viên

Diễn đàn danh cho thành viên 188bet com

You are not logged in.

#1 2018-09-21 06:05:24

CCq79g77
Member
Registered: 2018-09-11
Posts: 401

所谓的善良背后的利益

所谓的善良背后的利益
  所谓的善良背后的利益
  作者;天低
  ★
  刚刚从街上后来,在马路的中间,
  看见一个要饭的。这么大冷的天。还穿着单薄的衣服,
  正好兜里有了一块的零钱。顺手就给了他。
  当我被转身的时候,突然听到了他说我;你是个好人。
  那那一刻我的心里是开心。也不是那么的开心。
  先不说着一块钱到底有没有价值。
  从一个商业的角度来说,我的固定资产损失了一元钱。
  而这位接头要饭的反而增加了一元的收入。而我虽然损失了一元的收入。
  可我得到了一个好人的名声。或者说这一刻我是一个善良的人。
  那么在我的生活中。有多少人的让我为了一个好的名声。
  损失了我太多的利益。
  ★
  最直观的说,就是上班的加班。
  在工作的时候要不要加班一直是一个艰难的问题。
  加班,那么就意味着自己的时间会损失很多,
  但是相应的我也换回了一部分的工作收入。
  除次以外我还在老板的心中得到了一个好的印象,这有什么不好的。
  说不定有的时候;老板还会在我的面前给我美言几句。
  说我这;小伙子有潜力。好好地干,我看好你哟。
  说来说去的不就是希望我能多加点班。
  但是从一个商业本质看。这是一个及其矛盾的行为。
  老板在口头上和工资上或多或少的给了我一点相应的报酬。
  那么就加班的这几个小时,你说我给他创造了多少的价值。
  而且这个价值,一定是大于我的工资的。
  所以什么好的印象,什么好好地干有潜力,
  不过是在背后,我为他赚取了更多的利益。
  他让我得到了我想要的善良而他得到了他所要的利益。
  其次总是总有一些人利用我的善良。
  善良不是我可以无所畏惧帮助的你的借口,
  善良也不是为了你就可以牺牲我的一切。
  善良更加不是你借钱不还的借口。
  这个世界很奇怪,善良的人只能老老实实的被人骗。
  让后那些骗人的人还说,这就是这社会,他这么善良早晚会被人骗。
  还不如让我们先骗他们呢,让这些善良的人都涨涨记性。
  ★
  这么多年过去了。我们从傻子变成了老实的人。
  我们从老实的人变成了心底善良的人。
  但总会有一些人利用我们的善良去谋取他们的利益。
  比如那接头缺斤少两的商贩。比如那总是压榨老实的人人的老板。
  比如那总是欺负老实人的社会人。比如那总是只能欺负怕硬让人憎恨的人。
  不是他们有能力挣钱。不是他们能说会道更不是他们有威严可以耀武扬威。
  而是我们太多人善良。
  善良是我们自身的天性。善良是从古至今的一种美德。
  不是这个社会没有了善良的人,而是那些精明的人,磨灭了我们善良的天性。
  最后所有的人都会为了不善良而付出巨大的代价。
  我知道我的每一次善良都会给别人带来巨大的利益。
  但是我还是选择善良。因为我的善良不掺杂一点利益的价值。
  还是就是我妈告诉我的;人善人欺,天不欺。
  以他人的善良来博取利益。这是世上最大恶。
  微信公众号;helll6
  天低
  文章来源:短文学网 短文学微信号:duanwenxuewang
猜你喜欢:
  1、雅思听力流程图
  2、敖明
  3、SAT教材
  4、蕾丝 半身 裙子
  5、雅思综合评分标准
相关的主题文章:

 
   四十不惑
 
   冬阳,是雾里的寻觅
 
   低眉,做一个淡淡的女子
 
   沿着梭罗的足迹抵达瓦尔登湖
 
   把握属于自己的未来

Offline

Board footer

Powered by FluxBB